To Share the Sparks of Divine Wisdom

To Share the Sparks of Divine Wisdom

Thoughts on Parashat Beha’alotecha

 Menachem Mirski

When we look around at the life of our society, we often wonder why these or those problems and injustices take place. We find answers here and there, in the media, in the scientific literature, or in the opinions of other people. These answers are true to varying degrees. There are those that include deep and complicated analyses – they are usually presented by scientists, philosophers etc. There are plenty of simple or superficial answers to these problems – these are usually presented by politicians. The criterion of their truthfulness, however, is basically one: their practical effectiveness – whether they help to remove the problems they speak about or not.

This week’s Torah portion speaks about this kind of social problem: we have a story of Israelites complaining that they have no meat to eat. (Numbers 11:4-15) This complaint causes the Divine wrath, which is, however, stopped (temporarily) by Moses. But let’s pause here and analyze this part of the story in a bit greater depth. Midrash Sifre explains that the demand for meat could be a cause for God’s vexation, however, not for the fact that the Israelities indeed lacked meat, but for the fact they did not lack it while wandering through the desert. The Torah tells us that they left Egypt with great flocks of sheep and herds of cattle:

…A mixed multitude went up with them, and very much livestock, both flocks and herds.
(Exodus 12:38).

They had not consumed them all in the desert. Surely they ate some, but the herds increased during 40 years of wandering – when they were about to enter the land we are told that:

The Reubenites and the Gadites owned cattle in very great numbers.
(Numbers 32:1)

Thus, it was not the complete lack of meat that made the Israelities complaining. But it is possible that these two tribes – Reubenites and Gadites – had more, or even much more livestock than the 10 remaining tribes. If that was the case, then it would mean that only some of the Israelites lacked meat to eat and only some of them complained. There are two other hints regarding this matter in our parasha. First, Moses, when speaking with God, confirms, that they indeed had livestock:

Could enough flocks and herds be slaughtered to suffice them? Or could all the fish of the sea be gathered for them to suffice them?” (Numbers 11:22)

But at the same time the way Moses speaks about it suggests that there was some gluttonous desire an insatiability involved here, which is completely in line with what we find in the verse 11:4:

The riffraff in their midst felt a gluttonous craving; and then the Israelites wept and said, If only we had meat to eat! (Numbers 11:4).

Thus, what is really going on here is that the group of people called in Hebrew ha’aspesuf, which can be translated as the riffraff, rabble or mob is frustrated and expresses a gluttonous craving: the Hebrew hit’avu ta’ava can be translated as they coveted with lust. Why did they desire the meat so lustfully? Because they were hungry? Not necessarily. It’s possible that they complained because others had meat and they didn’t. This reading is confirmed by Ramban, who says that the wealthier ones had meat in the desert all the time. Some people tend to view the Israelites wandering through the desert as some sort of “equally disadvantaged” group of people who just left the country where they were all “equally oppressed.” In fact, there is neither textual, nor common-sense evidence that this view is correct. It seems that even in Egypt there was disparity between the Israelites, both in the matter of wealth and social status – if they even existed in Auschwitz (as described in P. Levi or J. Amery writings for example), why should they not exist in Egypt, in place where, despite slavery and the terrible living conditions, our ancestors could survive, had families and were able to meet their needs. They all left Egypt with what they had, some had more and some had less. Then, while encamping in the desert, some were frugal and resourceful, and some others were lazy or wasteful, as people normally are.

Therefore, it seems that the Divine wrath that followed their complaints was not an irritation of a Deity who has anger management issues and finds pleasure in torturing the poor, disadvantaged people. It seems that this Divine anger was a common form of spiritual unrest that stemmed from more complex social phenomena: frustration, gluttony, greed, lack of spiritual discipline and perhaps some general, unjust social divisions among the Israelite tribes.

Poverty isn’t good but it is not poverty itself that causes unrest, hatred and violence. There are plenty of poor and disadvantaged societies in the world where the crime rate is not higher than in our affluent, Western societies. It is the relative poverty that causes all of that; it is the situation in which some people lack perspectives to grow, to obtain better social status, while seeing others doing well and constantly moving up in the social hierarchy. This happens, on a smaller or larger scale, in every human society. But the reasons it happens are not purely ‘systemic’; it is not only due to the fact how the society is organized. There are plenty of equally valid reasons for which unrest and injustices happen: educational, cultural and spiritual. It really matters what people are being taught in our societies: whether they are taught frugality and (spiritual) discipline, or entitlement, wastefulness and balagan are being tolerated or even rewarded. It really matters whether we really teach social solidarity and sensitivity towards the needs of others, or these are all just phony upper class gestures made to feel morally better and to appease ‘the mob’.

Therefore, given the complexity of the problem, ein la’davar sof – there is no end in the strivings for justice in our societies. We all should be actively involved in it. God, in His response to Moses’ intercession for the Israelites singles out seventy elders whom He bestows with His Divine spirit. It was all done to heal the Israelite community and to teach them self-control, mindfulness and to fill them with spiritual strength, joy and hope. All these things matter enormously and they cannot be brought or changed ‘systemically’. It is a spiritual duty of every human individual: everyone of us should share the spark of the Divine wisdom he or she obtained. The work towards justice and peace is to a large extent on us, common people: we have to teach each other and learn from each other as much as we can.

Shabbat shalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Dzielić się iskrami Boskiej mądrości

Dzielić się iskrami Boskiej mądrości

Refleksja nad paraszą Beha’alotecha

Menachem Mirski

Patrząc wokół, na życie naszych społeczeństw, często zastanawiamy się dlaczego takie lub inne problemy i niesprawiedliwości mają miejsce. Potem znajdujemy odpowiedzi, tu i tam, w mediach, literaturze naukowej czy też w opiniach innych ludzi. Odpowiedzi te są w różnym stopniu prawdziwe; są wśród nich głębokie i skomplikowane analizy, zwykle przedstawiane przez specjalistów od nauk społecznych, filozofów, są też wśród nich odpowiedzi proste i powierzchowne – te zazwyczaj są prezentowane przez polityków. Kryterium ich prawdziwości jest jednak zasadniczo jedno: czy są one praktycznie skuteczne, a więc czy pomagają usunąć problemy o których mówią, czy nie.

W porcji Tory na ten tydzień spotykamy się z tego rodzaju społecznym problemem: mamy historię o Izraelitach narzekających na fakt, iż brakuje im mięsa do jedzenia. (Liczb 11:4-15) Te narzekania sprowadzają na Izraelitów Boski gniew, który zostaje jednak powstrzymany (tymczasowo) przez Mojżesza. Ale zatrzymajmy się tutaj i przeanalizujmy tę część owej historii bardziej dogłębnie. Midrasz Sifre wyjaśnia, że pożądanie mięsa mogło być przyczyną gniewu Boga, jednak nie z powodu tego, że Izraelitom rzeczywiście brakowało mięsa, ale z tego raczej powodu, że nie brakowało im go raczej podczas wędrówki po pustyni. Tora mówi nam, że opuścili oni Egipt z wielkimi stadami owiec i stadami bydła:

Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. (Exodus 12:38).

Nie skonsumowali też wszystkich swoich “mięsnych zasobów” na pustyni, bowiem gdy wkraczają do Erec Israel, Tora informuje nas, że:

Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła.
(Liczb 32:1)

A zatem to nie całkowity brak mięsa sprawił, że Izraelici narzekali. Jest jednak możliwe, że owe dwa plemiona – Rubenici i Gadyci – miały więcej, a nawet znacznie więcej zwierząt gospodarskich niż 10 pozostałych plemion. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że tylko niektórym Izraelitom brakowało mięsa, i tylko niektórzy narzekali. W naszej paraszy są jeszcze dwie inne wskazówki dotyczące tej sprawy. Po pierwsze, Mojżesz, rozmawiając z Bogiem, potwierdza, że rzeczywiście mieli trzody:

Gdyby się zabiło dla nich wszystkie owce i woły, czyżby to wystarczyło? Albo gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? (Liczb 11:22)

Ale jednocześnie sposób, w jaki Mojżesz o tym mówi, sugeruje, że mamy tu do czynienia z jakimś żarłocznym pragnieniem i nienasyceniem, co jest całkowicie zgodne z tym, co znajdujemy w wersecie 11:4:

Tłum pospolitego ludu, który był wśród nich, ogarnęła żądza. Izraelici również zaczęli płakać, mówiąc: «Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? (Liczb 11:4).

W rzeczywistości mamy tu więc do czynienia z sytuacją, w której grupa ludzi określana hebrajskim ha’aspesuf, co można przetłumaczyć jako pospólstwo, gawiedź czy po prostu motłoch jest sfrustrowana i wyraża żarłoczne pragnienia: hebrajskie hit’avu ta’ava można przetłumaczyć pragnęli z pasją lub bardziej pragnęli z żądzą. Dlaczego tak namiętnie pragnęli tego mięsa? Ponieważ byli głodni? Niekoniecznie. Możliwe, że przyczyną narzekań i zrzędzenia był fakt, że inni jedli mięso, a oni nie. Taką interpretację potwierdzałyby słowa Rambana, który mówi, że bogaci przez cały czas jedli mięso na pustyni. Niektórzy ludzie mają skłonność do postrzegania Izraelitów wędrujących przez pustynię jako pewnego rodzaju „równie pokrzywdzonej” grupy ludzi, którzy właśnie opuścili kraj, w którym wszyscy byli „jednakowo uciskani”. W rzeczywistości nie ma ani tekstowych, ani zdroworozsądkowych dowodów na to, że taki pogląd jest poprawny. Wydaje się, że nawet w Egipcie istniały różnice między Izraelitami, zarówno w kwestii zamożności, jak i statusu społecznego – skoro istniały one nawet w Auschwitz, to dlaczego nie miałyby istnieć w Egipcie, w którym, mimo niewoli i fatalnych warunków życia, nasi przodkowie mogli przetrwać, mieć rodziny i być w stanie zaspokoić ich potrzeby. Wszyscy opuścili Egipt z tym, co mieli, niektórzy mieli więcej, a niektórzy mniej. Potem, podczas obozowania na pustyni, niektórzy byli oszczędni i zaradni, inni zaś leniwi i rozrzutni – czyli po prostu, jak zwyczajni ludzie.

Zatem wydaje się, że Boski gniew, który był skutkiem ich skarg, nie był irytacją jakiego Bóstwa, które nie radzi sobie ze swoją skłonnością do gniewu i znajduje przyjemność w torturowaniu biednych, pokrzywdzonych ludzi. Wydaje się, że ów Boski gniew był powszechnym, duchowym niepokojem, który wynikał z bardziej złożonych zjawisk społecznych: frustracji, obżarstwa, chciwości, braku duchowej dyscypliny i być może jakichś ogólnych, niesprawiedliwych podziałów społecznych między plemionami izraelskimi.

Bieda nie jest niczym dobrym, ale ubóstwo samo w sobie nie powoduje społecznych niepokojów, nienawiść i przemoc. Na świecie jest wiele biednych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczeństw, w których wskaźnik przestępczości nie jest wyższy niż w naszych zamożnych społeczeństwach zachodnich. To tzw. względne ubóstwo jest przyczyną tego wszystkiego; jest to sytuacja, w której niektórym ludziom brakuje perspektyw rozwoju, uzyskania lepszego statusu społecznego, podczas gdy jednocześnie widzą oni, jak inni dobrze sobie radzą i nieustannie pną się w górę w hierarchii społecznej. Dzieje się to na mniejszą lub większą skalę w każdym społeczeństwie ludzkim. Ale powody, dla których tak się dzieje, nie są wyłącznie „systemowe”; nie wynikają jedynie ze tego w jaki sposób zorganizowane jest społeczeństwo. Istnieje wiele innych, równie ważnych powodów niepokojów, niesprawiedliwości i wzajemnej wrogości: edukacyjne, kulturowe i duchowe. Naprawdę ważne jest, czego uczy się ludzi w naszych społeczeństwach: czy uczy się ich oszczędności i (duchowej) dyscypliny, czy może roszczeniowość, marnotrawstwo i bałagan są nie tylko tolerowane, lecz wręcz nagradzane. Naprawdę ma znaczenie, czy naprawdę uczymy solidarności społecznej i wrażliwości na potrzeby innych, czy też są to tylko fałszywe gesty klasy wyższej, czynione wyłącznie dla poczucia się moralne lepszym oraz po to, by uspokoić „motłoch”.

Dlatego biorąc pod uwagę złożoność problemu, dążenie do sprawiedliwości w naszych społeczeństwach nie ma końca. Wszyscy powinniśmy się w to aktywnie zaangażować. Bóg w swojej odpowiedzi na wstawiennictwo Mojżesza za Izraelitami wybiera siedemdziesięciu starszych, których obdarza swoim Boskim duchem, obecnością, szechiną. Wszystko to miało na celu uzdrowienie społeczności izraelskiej i nauczenie ich samokontroli, roztropności i napełnienie ich duchową siłą, radością i nadzieją. Wszystkie te rzeczy mają ogromne znaczenie i nie można ich wprowadzać ani zmieniać „systemowo”. Praca nad tym jest duchowym obowiązkiem każdego człowieka: każdy z nas powinien dzielić się iskrą Boskiej mądrości, którą uzyskał. Praca na rzecz sprawiedliwości i pokoju w dużej mierze spoczywa na nas, zwykłych ludziach: musimy uczyć się nawzajem i uczyć się od siebie tak dużo, jak tylko jesteśmy w stanie.

Szabat szalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA