To connect people with different visions of life

To connect people with different visions of life

Thoughts on Parashat Vayakhel-Pekudei

Menachem Mirski

Shabbat has come – our most precious day of the week. Along with Her, we receive the two ministering angels (malachei hasharet) familiarized in the song Shalom Aleichem. We know from Hassidic tradition that one of the angels is a “good” angel and the other one “bad”. Malachei hasharet represents the opportunity of Shabbat: we can reach the heavens on this precious day or we can neglect it completely and not celebrate Shabbat. Shabbat is a celebration, both to honor God’s day of rest after the creation of our universe and a weekly reminder of our delivery from slavery. Albert Einstein said, “freedom, in any case, is only possible by constantly struggling for it.” Yes, the struggle to relax, break free from day to day commitments and celebrate Shabbat is our freedom. The life of a Jew that neglects Shabbat is a life that leads him back to Egypt. As with all freedom if we do not cultivate it then we can lose it.

Studying Talmud I found illustrations of our two angels a different context:

Ilfa and Rabbi Yochanan studied Torah together and they became very hard-pressed for money. They said: Let us get up and go and engage in business, and we will fulfill, with regard to ourselves, the verse: “There shall be no needy among you”. (Deuteronomy 15:4). They went and sat under a dilapidated wall and were eating bread, when two ministering angels – malachei hashareit – arrived. Rabbi Yochanan heard one angel saying to the other: Let us knock this wall down upon them and kill them, as they abandon eternal life (i.e. of Torah study) and engage in temporal life (for their own sustenance). The other angel said to him: Leave them, as there is one of them whose great time has yet to come. […] Rabbi Yochanan said to Ilfa: Did the Master hear anything? Ilfa said to him: No. Rabbi Yochanan said to himself: Since I heard the angels and Ilfa did not hear, I can learn from this that it is I whose time of achievement stands before me. Rabbi Yochanan said to Ilfa: I will return home and fulfill with regard to myself the contrary verse: “For the poor shall never cease out of the land” (Deuteronomy 15:11). Rabbi Yochanan returned to the study hall, and Ilfa did not return, but went to engage in business instead. By the time that Ilfa came back from his business travels, Rabbi Yochanan had been appointed head of the academy, and his financial situation had improved.

In this week’s Torah we have Betzalel, a very young and incredibly talented man who was appointed to design everything needed for the Mishkan. The Torah speaks that:

[God] has endowed him with a divine spirit of skill, ability, and knowledge in every kind of craft and has inspired him to make designs for work in gold, silver, and copper, to cut stones for setting and to carve wood – to work in every kind of designer’s craft and to give directions. (Ex 35:31-34)

Now, follow me while I connect these two stories.

Batzelel was the grandson of Hur. According to the Midrash, the Israelites came first to Hur to make the golden calf – BEFORE Aaron. Hur rebuked them and refused to help, so they murdered him.  Hur’s uncle, Aaron, witnessed this and is said to have thought, “If I don’t help them they will kill me, too. Hur was God’s prophet and I am God’s priest. If they murder the prophet and the priest their sin will be unforgivable.” He therefore decided to help them, to minimize their sin. (Vayikra Rabba 10:3)

Do you see what these two stories have in common? How about the two characters – Hur and Rabbi Yohannan? They were both devoted to the Torah and they made their sacrifices for the Torah. Hur paid the highest price, with his life. Rabbi Yohanan followed his rabbinc calling, even though the economic reality of time was very difficult. They both were rewarded; Rabbi Yohana was appointed the head of academy and became Rosh Yeshiva. Hur was rewarded posthumously through his grandson, Betzalel, who was given the honor of designing the dwelling place for the Holy One.

But let’s go back to the Torah verses from our Talmudic story. The verses:

There shall be no needy among you […]

(Deuteronomy 15:4)

and

For there will never cease to be needy ones in your land […]

(Deuteronomy 15:11)

refer to the two ends of the social spectrum, the two ends of it that should be connected and never detached from each other. Both, socially – people should understand the needs and dreams of others and psychologically – within ourselves we need to find necessary balance and not fall for the extremes. There will always be people who will, even recklessly risking their life, choose their paramount values above everything else or simply follow what they believe no matter what. And there will always be people who will sacrifice everything they believe on the altar of temporariness and usefulness. What we need is to make these ends come a bit closer to each other, or at least to establish good communication and possibility of cooperation between them. If this works properly, the need for sacrifices, especially the painful ones, is much decreased, and nobody has to pay the highest price because some other people are just impatient and need to have what they want immediately, no matter what, like the Israelities wanting the god-like figure to show off before other peoples.

Rabbi Yochanan became the head of the academy and earned eternal life on the pages of Talmud. We don’t know much about Ilfa’s success in business but we know that his teachings are also found in Talmud, both Bavli and Yerushalmi. We even find Rabbi Yochanan quoting his teachings.

Ilfa and Rabbi Johanan, before their ways departed, once studied Torah together and shared a meal with each other under the dilapidated wall. That is something many of us have experienced at some point in our life. And these are moments worth remembering because it brings us all closer, even our life paths distanced us from each other.

Shabbat shalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Połączyć ludzi o odmiennych wizjach życia

Połączyć ludzi o odmiennych wizjach życia

Menachem Mirski

Nadszedł szabat – nasz najcenniejszy dzień tygodnia. Wraz z nim nawiedza nas dwóch aniołów (malachei hasharet) których znamy z pieśni Szaloma Alejchem. Z tradycji chasydzkiej wiemy, że jeden z aniołów jest „dobrym” aniołem, a drugi „złym”. Malachei hasharet stanowią ekspresję tego, co możemy uczynić z szabatu: w ten cenny dzień  możemy sięgnąć niebios lub możemy go całkowicie zaniedbać i nie go wcale. Szabat jest świętem, zarówno dla uczczenia Bożego dnia odpoczynku po stworzeniu naszego wszechświata, jak i cotygodniowego przypomnienia o naszym wyzwoleniu z niewoli. Albert Einstein powiedział: „W każdym razie wolność jest możliwa tylko poprzez ciągłą walkę o nią”.  Jeśli o nią stale nie walczymy, zostanie nam odebrana. Dlatego jeśli nie celebrujemy szabatu, może to oznaczać, że jesteśmy już na drodze powrotnej do Egiptu. A tego oczywiście nie chcemy.

Studiując ostatnio Talmud, znalazłem naszych dwóch aniołów w nieco innym kontekście:

Ilfa i rabi Jochanan razem studiowali Torę i nagle uświadomili sobie swoją ciężką sytuację materialną. Powiedzieli: „Wstańmy, chodźmy i zajmijmy się czymś zarobkowym”, a wypełnimy werset: „Nie będzie wśród was ubogiego”. (Pwt 15:4). Poszli i usiedli pod zrujnowaną ścianą i jedli chleb, gdy przybyli dwaj służący aniołowie – malachei haszareit. Rabi Jochanan usłyszał, jak jeden anioł mówił do drugiego: Przewrócimy na nich ten mur i zabijmy ich, gdy porzucili życie wieczne (tj. studiowanie Tory) i angażują się w życie doczesne (dla własnego utrzymania). Drugi anioł powiedział do niego: zostaw ich, ponieważ jest wśród nich ten, którego wielki czas jeszcze nie nadszedł. […] Rabi Jochanan powiedział do Ilfy: Czy Mistrz coś słyszał? Ilfa powiedział do niego: Nie. Rabi Jochanan powiedział sobie: skoro słyszałem anioły, a Ilfa ich nie słyszał, mogę uznać, że to ja jestem tym, którego wielki czas jest jeszcze przede mną. Rabi Jochanan powiedział do Ilfy: Wrócę do domu i spełnię w stosunku do siebie werset przeciwny: „Albowiem nigdy nie zabraknie ubogich w twojej ziemi” (Pwt 15:11). Rabin Jochanan wrócił do domu studiów. Ilfa nie wrócił i zamiast tego zajął się interesami. Zanim Ilfa wrócił z swoich zarobkowych podróży, rabi Jochanan został mianowany dziekanem talmudycznej akademii i jego sytuacja finansowa uległa poprawie.

W porcji Tory na ten tydzień mamy Becalela, bardzo młodego i niezwykle utalentowanego człowieka, który został wyznaczony do zaprojektowania wszystkiego, co było potrzebne do zbudowania Miszkanu:

Oto Wiekuisty powołał imiennie Becalela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plan robót w złocie, w srebrze, w brązie, oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drewna potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. (Ex 35:31-34)

Batzelel był wnukiem Hura. Według Midrasza, Izraelici przybyli do Chura z prośbą aby ten zrobił im Złotego Cielca – zanim przyszli do Aarona. Chur zganił ich i odmówił pomocy, więc go zamordowali. Wujek Chura, Aaron, był tego świadkiem i pomyślał: „Jeśli im nie pomogę, to mnie też zabiją. Chur był prorokiem bożym, a ja jestem bożym kapłanem. Jeśli zamordują proroka i kapłana, ich grzech będzie niewybaczalny”. Dlatego postanowił im pomóc, zminimalizować ich grzech. (Wajikra Raba 10:3)

Co mają ze sobą wspólnego te dwie historie? A może, co mają wspólnego ze sobą obie postaci – Chur i Rabbi Johanan? Obaj byli oddani Torze i poświęcili się dla niej. Chur zapłacił najwyższą cenę swoim życiem. Rabin Yohanan poszedł za swoim powołaniem, mimo że rzeczywistość ekonomiczna jego czasów była bardzo trudna. Oboje zostali nagrodzeni; Rabin Jochanan został Rosz Jesziwa. Chur został pośmiertnie nagrodzony przez swojego wnuka Betzalela, któremu otrzymał zaszczyt stworzenia Przybytku dla Wiekuistego.

Ale wróćmy do wersetów Tory z naszej historii talmudycznej. Wersety:

Nie będzie wśród was ubogiego […] (Pwt 15:4)

oraz

Albowiem nigdy nie zabraknie ubogich w twojej ziemi […] (Pwt 15:11)

odnoszą się do dwóch krańców społecznego spektrum, które powinny być ze sobą połączone i nigdy od siebie nie oddzielone. Zarówno społecznie – ludzie powinni rozumieć potrzeby i marzenia innych, jak i psychologicznie – powinniśmy móc znaleźć w sobie niezbędną równowagę by nie popadać w owe skrajności. Zawsze znajdą się ludzie – idealiści – którzy nawet ryzykując własnym życiem, wybiorą swoje najwyższe wartości ponad wszystko inne lub po prostu podążą za tym, w co wierzą, bez względu na cokolwiek. I zawsze znajdą się ludzie, którzy poświęcą wszystko, w co wierzą, na “ołtarzu tymczasowości i użyteczności.” Tym, czego nam potrzeba to zbliżyć te cele do siebie, a przynajmniej ustanowić dobrą komunikację i możliwość współpracy między nimi. Jeśli to działa prawidłowo, ofiary, zwłaszcza te bolesne, nie będą konieczne i nikt nie będzie musiał płacić najwyższej ceny, z tego choćby względu, że inni ludzie są po prostu niecierpliwi i potrzebują natychmiast mieć to, czego chcą, bez względu na wszystko, jak Izraelici chcący mieć postać bóstwa by pochwalić się przed innymi narodami.

Rabi Jochanan został dziekanem talmudycznej akademii i zapracował na życie wieczne na kartach Talmudu. Niewiele wiemy o sukcesach Ilfy w biznesie, ale wiemy, że jego nauki także można znaleźć w Talmudzie, zarówno w babilońskim jak i w jerozolimskim, gdzie nawet Rabi Jochanan go cytuje.

Ilfa i rabin Jochanan, zanim się ich drogi rozeszły, razem studiowali Torę i spożywali razem posiłek pod zrujnowaną ścianą. Wielu z nas doświadczyło podobnych chwil w pewnych momentach swojego życia. I to są chwile, o których warto pamiętać, bo to zbliża nas wszystkich, nawet gdy ścieżki naszego życia oddaliły nas bardzo od siebie.

Szabat szalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA